موضوع بحث

زمان مناسب برای انجام تست بارداری

| 1389/06/19 | 16:59 1 بازدید
موضوع بحث: زمان مناسب برای انجام تست بارداری
از چه زمانی بعد از نزدیکی میتوان به درستی تست های بارداری اطمینان کرد؟
آیا قبل از دوره پریود میتوان پاسخ درستی گرفت یا میبایست تا گذشتن زمان پریود صبر کرد؟
1388/03/23
|
01:20
بی تو برای من ، فردا پراز غمه / بی تو هوا پسه ، دنیا جهنمه
دوستای دیگر میشه لطفا بهم جواب بدید ؟
1389/06/19
|
16:59
بی تو برای من ، فردا پراز غمه / بی تو هوا پسه ، دنیا جهنمه
ارسال پاسخ و نظر شما