موضوع بحث

با کودک بیش فعالم چه کنم-بیش فعالی در کودکان چیست؟

| 1391/06/11 | 20:25 3 بازدید
موضوع بحث: با کودک بیش فعالم چه کنم-بیش فعالی در کودکان چیست؟
http://pardissite.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88/
1391/06/11
|
16:38
tanx
1391/06/11
|
19:49
گاهــــی هیـــچ کــــس را نــداشــتـ ـه بـــاشـــی بهتــــر است;داشتــــن بعضــــی هـــا تنهــــاتــــرت مـــی کــنــه .......
ارسال پاسخ و نظر شما