از پوشك گرفتن ني ني - صفحه 1

موضوع: از پوشك گرفتن ني ني + اظهار نظر

مهرناز پست ها : 81عضویت:1386/12/12
1387/6/5 - 1:43 عصر
سلام مامان هاي خسته
ني ني من اين هفته 2 ساله مي شه. چند روز سعي كردم ببرمش دستشويي و براش توضيح دادم كه هر وقت جيش داشتي بايد بهم بگي بريم دستشويي. ولي هربار وقتي خودش رو خيس كرد به من مي گه. هر وقت هم خودم زودتر بردم جيش نداشته (ببخشين اينقدر راحت مي نويسم، چون اين روزا بحث داغ خونه ماست، باهاش ندار شدم :)) خلاصه نمي دونم بايد چه كار كنم. حالا هم تا مي خوام شرت پاش كنم خودش مي گه : نه نه، پوشك.
لطفا اگر مي تونين من رو راهنمايي كنين
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:51 عصر
نظريه فرويد بر اين اساس بنا شده است كه رفتاري كه انسان در بزرگسالي بروز مي دهد، تحت تاثير اميال و انگيزه هايي قرار دارد كه در كودكي در نهاد شكل گرفته اند. فرويد ادعا مي كند كه بيشتر اين انگيزه ها در ارتباط با سكس و فانتزيهاي سكسي است كه جامعه آنها را ممنوع كرده است و بوسيله مكانيسم دفاعي خود پنهان شده اند. مطابق اين نظريه، انگيزه هاي جنسي كه در نهاد برانگيخته مي شوند، از هفته هاي آغازين زندگي وجود دارند و بخشي طبيعي از رشد انسان را تشكيل مي دهند.

تئوري تكامل رواني – جنسي فرويد، بسيار بحث برانگيز بوده است. البته فرويد اعتقاد ندارد كه انگيزه جنسي تنها انگيزه و غريزه انسان است بلكه مي گويد اين انگيزه مهمترين غريزه انسان است و بر اين باور است كه در رفتار انساني، اين غريزه مركزيت دارد.
بر اساس نظريه فرويد، روان رنجوريهاي بزرگسالي نتايج پاسخ هاي نامناسب به مسائلي هستند كه در كودكي، در يكي از مراحل تكامل رواني – جنسي تجربه مي شوند. در هر مرحله اين تكامل روش مشخصي براي كاميابي وجود دارد و درجه و نوع كاميابي كودك به رفتار والدين با او بستگي دارد. هم كاميابي مفرط و هم ناكامي شديد ، مي توانند اثراتي ماندگار در شخص به جا بگذارند.
حالت تعادل هنگامي است كه شخص به اندازه كافي كامياب مي شود و از مرحله اي به مرحله اي ديگر قدم مي گذارد.
مراحل تكامل جنسي – رواني
فرويد تكامل جنسي – رواني را به پنج مرحله تقسيم مي كند:
1. دهاني
2. مقعدي
3. نرينگي
4. نهفتگي
5. تناسلي
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:52 عصر
در هر مرحله، مناطق متفاوتي از بدن كودك، مركز دريافت لذت و كاميابي جنسي مي باشد. همانطور كه گفته شد، در هر مرحله تضادهايي بين انگيزه جنسي و قوانين اجتماعي وجود دارد. پاسخ مناسب به اين تضادها باعث مي شود تا كودك مرحله اي را پشت سر بگذارد و به مرحله اي ديگر برود. پاسخ نامناسب باعث تثبيت كودك در مرحله اي مي شود كه در آن قرار دارد.
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:55 عصر
مرحله دهاني (از سن 0 تا 1.5 سالگي(
در اين مرحله، مكان كاميابي، دهان مي باشد. مرحله دهاني به دو زير مرحله تقسيم مي شود: 1.زيرمرحله پذيرا كه در آن كودك مي مكد و قورت مي دهد. 2. زيرمرحله گازگرفتن كه كودك در اين مرحله پرخاشگر مي شود و احساس دو گانه اي بروز مي دهد. طبق گفته فرويد، گازگرفتن انگشتان و سينه، نمايانگر احساس دوگانه عشق و تنفر است( واژه دوگانگي احساسات كه بوسيله فرويد به كار رفته به نظر ژك لكان واژه مناسبي براي نمايش توامان عشق و تنفر نيست. لكان براي بيان اين احساس دو گانه از لغت ابداعي مهراكين استفاده كرده است كه در اين مقاله نيز از اين واژه استفاده مي شود.).
يكي از شكل هاي ظهور مهراكين در مرحله دهاني تلفيق پرخاشگري و نوازش در اين قسمت عمده بدن طفل است. دهان داراي دو كاركرد متناقض است: بوسه و نوازش از يك سو و گاز و دندان گرفتن از سوي ديگر. بلعيدن نيز مي تواند نمايانگر پرخاشگري باشد. خلط و آب دهان ناشي از طرد و انزجار است و استفراغ نشان دهنده نفرت است و امتناع.
مشاهده كودكان و رابطه آنها با مادر از يك سو و با مواد غذايي از سوي ديگر تاييد كننده اين نكته است. اين تبادل كشمكش آميز به خوبي در رفتار آنها بر سر سفره غذا نمايان است. نمونه بيمارگونه اين امر را مي توان در نزد كودكان يا نوجوانان مبتلا به انوركسي رواني (امساك از غذا) ، ملاحظه كرد. كودك حتي با وجود خطر مرگ همچنان از خوردن غذا امتناع مي كند.
اگر تثبيت در اين مرحله رخ دهد، مي تواند شامل نشانه هاي زير باشد:
• سيگار كشيدن
• عادت به جويدن آدامس، مداد و...
• جويدن ناخن
• پرخوري
• مشروب خوري
• بد زباني و نيش و كنايه زدن
نوزاداني كه در اين مرحله مي مانند، در بزرگسالي مي توانند به شخصيتهاي دهاني تبديل شوند. اكثرا اين افراد به شدت به ديگران وابسته اند و نياز دارند تا تمام كارهايشان را افراد ديگر برايشان انجام دهند. البته نوع ديگر شخصيتهاي دهاني افرادي هستند كاملا مستقل. افراد تثبيت شده در مرحله دهاني، زير استرس مي توانند از گونه اي به گونه اي ديگر (به شدت وابسته/كاملا مستقل) تغيير كنند كه اين نمايشي از دكترين تضادهاي فرويد است.
تجربه نشان مي دهد كه گرايش زنان به تثبيت در مرحله دهاني به مراتب بيشتر از مردان است. مثلا تعداد دختراني كه به انوركسي رواني دچار مي شوند به سه برابر شمار پسران مي رسد. تهوع نيز در زنان بيشتر ديده مي شود.
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:56 عصر
مرحله مقعدي (از سن 1.5 تا 3 سالگي)
در اين مرحله، مكان كاميابي ركتوم و مقعد است و كاميابي، احساس داشتن مدفوع در داخل بدن و دفع آن مي باشد. در اين مرحله كودك به اندازه كافي قادر به كنترل اسفينكتر است و مي تواند از نگه داشتن مدفوع يا از بيرون راندن آن، لذت ببرد.
اين مساله، از اولين چيزهايي است كه كودك را دچار تضاد با جامعه مي كند: او دوست دارد هر كجا و هر زمان كه لذت مي برد، دفع كند اما والدين مي كوشند تا او در زمان و مكان خاصي عمل دفع را انجام دهد. در ذهن كودك اين ايده شكل مي گيرد كه عشق والدين بدون شرط نيست و به اين وابسته است كه او چگونه رفتار مي كند.
تفاوت اصلي بين مرحله دهاني و مقعدي اين است كه در مرحله مقعدي، كودك، مطلوب اصلي را در بدن خود ايجاد مي كند و فضولات او فراورده هايي هستند كه از وجود خود او صادر مي گردند. در خواست والدين اين است كه كودك آنگونه كه آنها تعيين مي كنند، دفع را انجام دهد. كودك ارزش دفع فضولات خود را براي والدين درك مي كند و واكنش مناسب به درخواست آنها، براي او حالت دادن هديه را پيدا مي كند.
در اينجا نيز شاهد تبادل ديالكتيك ميان والدين و كودك هستيم و ايهام موجود در آرزومندي والدين كه مبتني بر مهراكين آنهاست، عنصر اساسي را تشكيل مي دهد. آنچه مهم است اين است كه والدين از طريق اين تبادل، مرحله مقعدي خويش را دوباره تجربه مي كنند. به عبارت ديگر رابطه آنها نسبت به مرحله مقعدي كودك، بيانگر مرحله مقعدي خودشان مي باشد.
كودك پس از دفع فضولات، حالتي غرور آميز به خود مي گيرد و كاميابي او آشكار است. دوره مقعدي براي كودك داراي اين معنا است كه از اين به بعد قدرت و برتري خاصي دارد زيرا در دفع، اختيار مطلق دارد. برتري از نكات اصلي دوره مقعدي است. شايد به همين دليل است كه اين مرحله در زندگي مردها اهميت بيشتري دارد.
مرحله مقعدي نيز شامل ايهام موجود بين پرخاشگري و ملاطفت است. همانطور كه خلط و آب دهان و استفراغ نمايانگر طرد و انزجار و پرخاشگري هستند، مدفوع نيز چنين حالتي پيدا مي كند. بنابراين، مدفوع، چيزي مي شود اساسا كثيف. مشاهده كودكان نشان مي دهد كه در ابتدا فضولات برايشان اشيايي كثيف به شمار نمي رود.
تضادهاي موجود در مرحله مقعدي، گاه به صورت عوارضي چون اسهال و يبوست، بروز مي كند. اكثر موارد يبوست، ريشه رواني دارد. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه افراد بيشتر در هنگام سفر يا دوري از موطن به يبوست يا اسهال دچار مي شوند.
وابسته به برخورد والدين نسبت به عمل دفع، تثبيت به دو شكل بروز مي كند. اگر والدين كودك را در دفع به حال خود بگذارند و به او اجازه دهند كه تا حد زيادي هنجارهاي اجتماعي را ناديده بگيرد، تثبيت به صورت شخصيت برون ران انجام مي شود. افرادي كه داراي اين تثبيت هستند به شدت ولنگار و شلخته اند، با سازماندهي مشكل دارند و بي دقت و بي ملاحظه اند. اگر والدين شدت عمل زيادي براي كنترل عمل دفع نشان دهند، كودك هنگام احساس حركات روده اش، مضطرب مي شود و سعي مي كند تا چنين حركاتي را متوقف كند. بدين صورت تثبيت به صورت شخصيت نگهدار انجام مي شود. افراد داراي اين شخصيت، بيش از حد تميز و منظم اند و افرادي را كه اين گونه نيستند تحمل نمي كنند. اين افراد همچنين مي توانند بسيار بادقت، وسواسي، لجوج و خسيس باشند.
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:56 عصر
ادامه مطلب:
http://dr300psycholoy.parsiblog.com/-570179.htm
مهناز پست ها : 144عضویت:1388/12/15
1389/6/31 - 2:59 عصر
دليل نگه داشتن مدفوع در كودكان لجبازي با والدين نيست. اين هم بخشي از پروسه رشد آنهاست.
ميكا پست ها : 1245عضویت:1389/6/29
1389/6/31 - 10:48 عصر
واي يكي از شير گرفتن بچه ها يكيم از پوشك گرفتنشون پدر آدمو در مياره
مانلي پست ها : 2666عضویت:1388/10/26
1389/7/3 - 2:38 عصر
سلام ميشه يكي به من كمك كنه من ديگه دارم ديوونه ميشم به من بگيد چكار كنم پيرم ماه ديگه 2 ساله ميشه هنوز دستشويي رو نميگه نميدونم چكار كنم
مانلي پست ها : 2666عضویت:1388/10/26
1389/7/3 - 2:39 عصر
اينقد تشويق و هديه و ... هر كاري كه بگيد كردم ولي جواب نداد هميشه بعد از جيش يا پي پي ميگه ديگه خسته شدم
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: