اسامي دختر و پسر با معني به ترتيب حروف الفبا - صفحه 1
نی نی سایت > تبادل نظر > دوران بارداري > تهيه لوازم و انتخاب نام كودك > اسامي دختر و پسر با معني به ترتيب حروف الفبا

موضوع: اسامي دختر و پسر با معني به ترتيب حروف الفبا + اظهار نظر

1   2  
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:29 صبح
سلام،من اين اسامي را داشتم، مي دونم اكثرتون داريد، ولي گفتم شايد بد نباشه بذارم، شايد به دردتون بخوره.
آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داريوش سوم
آبتين : نام پدر فريدون پادشاه پيشدادي
آتوسا : قدرت و توانمندي - دختر كورش وزن داريوش اول
آفر : آتش - ماه نهم سال شمسي
آفره دخت : دختر آتش - دختري كه در ماه آذر به دنيا آمده است .
آذرنوش‌: شيرين و دل انگيز
آذين : زيور، طاق نصرة‌، تزئين ، آرايش
آراه : نام فرشته موكل روز بيست و يكم ازماه پنجم درآئين زردشت
آرزو : كام ، مراد ، معشوق ، اميد
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشكانيان - پهلوان كمانگير ايراني در لشگرمنوچهر
آرتين: پاك و مقدس، نام هفتمين پادشاه ماد
آرتام:والي فريگه در زمان كوروش هخامنشي
آرتمن:نام برادر بزرگ تر خشايار شاه پسر داريوش شاه
آرشام : بسيار قوي - پدر بزرگ داريوش بزرگ هخامنشي
آرمان : آرزو - خواهش - اميد
آرمين : آرام گرفتن - پسر كيقباد پادشاه پيشدادي
آرميتا: آرامش يافته ، كلمه اي زردشتي است
آريا فر: دارنده شكوه آريائي
آريا : آزاده نجيب - يكي از پادشاهان ماد - مهمترين نژاد هند و اروپائي
آريا مهر : دارنده مهر ايران - از سرداران داريوش سوم
آرين : سفيد پوست آريائي
آزاده : دلير و بي باك ، رها
آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق
آزرمدخت : يكي از ملكه هاي ساساني
آزيتا : آزاده
آناهيتا : الهه آب
آونگ : شبنم - نام كردي
آهو: شاهد ، معشوق، يكي از همسران فتحعلي شاه قاجار
آيدا : شاد، ماه - نام تذكمنب
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:30 صبح
اتسز : لاغر و استخواني - از پادشاهان خوارزم
اختر : ستاره ، علم ، درفش
ارد : خير وبركت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشكاني
ارد شير : شير زيبا - اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ساسانيان
اردوان : نام پادشاهان معروف اشكاني
ارژن : درختي با چوب بسيار سخت و محكم - نام كردي
ارژنگ : آرايش - كتاب ماني نقاش - ديوي كه رستم در هفتخوان اورا كشت
ارسلان : شير، دلير و شجاع - نام پادشاه سلجوقي
ارغوان : نام درختي با گل و شكوفه هاي سرخ رنگ
ارمغان : هديه ، تحقه ، سوغات
ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشيد شاه پيشدادي
اروانه : نام گلي كوهي است - نامي كردي
استر : ستاره - بردارزاده مردخاي وزن خشايارشاه
اسفنديار : پاك آفريده شده - پسر گشتاسب كه بدست رستم كشته شد
اشكان : منسوب به اشك - بنيانگذار سلطنت پارتها
اشكبوس : پهلوان كوشاني كه به كمك افراسياب آمد، اما به دست رستم كشته شد
افسانه : داستان ، سرگذشت ، حكايت گذشتگان
افسون : سحر و جادو ، حيله و تزوير
افشين : با همت .
اميد : انتظار ، آرزو
انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاويد - دخترمهرداد ششم
انوشروان : دارنده لوح جاويدان - لفب خسرو اول پادشاه ساساني
اورنگ : عقل و كياست ، تخت پادشاهي
اوژن : شكست دهنده ، دشمن برانداز
اوستا : نام كتاب آسماني زردشت
اهورا : صاحب ، فرمانرواي دانا
اياز : بزرگ و پاينده - نام غلام ترك سلطان محمود غزنوي
ايران : محل زندگي آريائيها
ايراندخت : دختر ايران
ايرج : ياري دهنده آريائيها - پسرفريدون ، پادشاه و پهلوان ايراني
ايزديار : كشي كه خداوند يار اوست
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:30 صبح

بابك : پدر كوچك ، جد اردشير ، پسر ساسان
باپوك : كولاك ، نامي كردي
باربد : پرده دار ، موسيقي دان و نوازنده دربار خسرو پرويز
بارمان : لايق - نام سردار افراسياب
بامداد : پگاه ، سپيده دم - نام پدر مزدك
بامشاد : كسي كه در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانيان
بانو : خانم ، ملكه ، لقب آناهيتا الهه نگهبان آب
بختيار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودكي در موسيقي
برانوش : مهندس رومي كه پل شوشتر را در زمان شاپور ساساني
برديا : پسر كورش و برادر كمبوجيه
برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
برزويه : طبيب مشهور انوشيروان و مترجم كليله ودمنه از هندي به پهلوي
برزين : بلند و تنومند - ازپهلوانان ايران - نام پسر گرشاسب
برمك : از وزيران ساساني - نام اجداد و نگهبانان آتشكده بلخ
بزرگمهر : خورشيد بزرگ - نام وزير دانشمند انوشروان ساساني
بنفشه : گلي رنگارنگ و زينتي با عمر نسبتا طولاني
بوژان : رشد كرده - نامي كردي
بويان : خوشبو - مامي كردي
بهار : شكوفه و گل - سه ماه اول سال شمسي
بهارك : بهار كوچولو
بهاره : بهاري
بهتاش : خوب ومانند
بهداد : نيك آفريده شده
بهرام : پيروز ، ايزد پيروزي درآئين زردشت ، لقب برخي از پادشاهان ساساني
بهديس : خوش رنگ ، خوشگل
بهرخ : زيبا چهره ، قشنگ
بهرنگ : خوش رنگ
بهروز : خوشبخت ، نيكبخت
بهزاد : نيك نژاد - مينياتوريست مشهور صفويان - نام اسب سياوش
بهشاد : خوشحال وشاد
بهمن : نيك انديش - برف انبوه كه از كوه فرو ريزد - جانشين اسفنديار
بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز
بهنام : نيك نام
بهنود : سلامت ، عافيت
بهنوش : كسي كه نيك مينوشد
بيتا : بي همتا ، بي مانند
بيژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گيو و دلداده منيژه

گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:31 صبح
پارسا : پاكدامن ، زاهد
پاكان : پاكها - نامي كردي
پاكتن : نيكو چهر پاكيزه تن
پاكدخت : دختر پاك
پانته آ : همسر آرتاداس كه مادها او را به كورش هديه كردند امانپذيرفت
پدرام : آراسته ، نيكو ، شاد
پرتو : روشن ، تابش
پرشنگ : تابش ، آتشپاره
پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
پرستو : پرنده مهاجر
پرويز : پيروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساساني
پرديس : بهشت ، باغ و بستان
پرهام : ازاشخاص بسيار ثروتمند در زمان بهرام گور
پژمان : افسرده ، غمگين
پژوا : بيم و هراس
پرنيا : پارچه حرير
پشنگ : ميله آهني - نام پدرافراسياب
پروانه : حشره اي زيبا كه خود را به شعله مي زند
پروين : ثريا ، ستارگان كوچك نزديك به هم
پري : فرشته ، جن ، همزاد
پريچهر : زيبا روي - نام زن جمشيد شاه
پريدخت : دختر پري ، همسر سام نريمان و مادر زال
پريسا : همچون پري
پرناز: پري ناز دار
پريوش : پري روي ، فرشته روي
پريا : كبوتر بال شكسته اي كه به دنبال آشيانه مي گردد.
پوپك : هدهدپوران : جانشين ، يادگار
پوراندخت : نام دختر خسروپرويز
پوريا : پهلوان محمد خوارزمي ملقب به پورياي ولي
پولاد : آهن سخت و كوبيده ، نام پهلوان ايراني زمان كيقباد
پويا : رونده و دونده - نامي كردي
پونه : گياهي خوش عطر و بو كه در كنار جويها مي رويد.
پيام : الهام ، وحي ، پيغام
پيروز: كامياب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساساني
پيمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامي مردان در فارسي دري
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:31 صبح

تابان : تابنده ، منور
تاباندخت : دختر تابناك
تاجي : تاجدار ، نام و عنواني در فارسي دري
تارا : ستاره
تاويار : آتشبان - نامي كردي
ترانه : زيبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
تناز : نازنين ، با ناز و كرشمه - نامي كردي
توران : نام دختر خسروپرويز - سرزمين تور
توراندخت : دختري از توران
تورج : دلاور ، يكي از سه پسر فريدون شاه
تورتك : خروس صحرايي ، قرقاول
توفان : باد سخت
توژال : برف اندك - نامي كردي
تير داد : داده تير ، اشك دوم پادشاه اشكاني
تينا : گل ، نامي كردي
تينو : تشنه ، نامي كردي

گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:31 صبح
جابان : سردار ايراني يزدگرد
جامين : اسم يكي از قهرمانان ايران زمين ، نامي كردي
جاويد : پايدار ، هميشگي
جريره :‌ نام دختر پيران ويسه كه همسر سياوش شد.
جمشيد : پسر طهمورث چهارمين پادشاه پيشدادي
جوان : برنا ، دلير ، شاداب
جويا : جوينده - پهلوان مازندراني بود كه بدست رستم كشته شد.
جهان : دنيا ، عالم ، گيتي ، كيهان
جهانبخت : شانس و اقبال جهان
جهانبخش : بخشنده جهان
جهاندار : نگهبان جهان
جهانگير : فاتح جهان - نام پسر رستم
جهان بانو : بانوي جهان ، ملكه جهان
جهاندخت : دختر گيتي
جهان ناز : مايه فخر عالم
جيران : آهو ، نامي تركي
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:32 صبح
چابك : زرنگ ، چالاك
چالاك : سريع و زبردست
چاوش : پيشرو و پيش قراول كاروان
چترا : دوازدهمين پادشاه سلسله ماد
چوبين : كنيه و لقب بهرام چوبين سردار انوشيروان
چهرزاد : نام دختر بهمن است كه سي سال پادشاهي كرد

گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:32 صبح


خاوردخت : دختر مشرق زمين
خداداد : خدا داده
خدايار : دوست خدا - فرمانرواي بخارا بوده است
خرم : شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است
خرمدخت : دختر شاد و خندان
خسرو : مشهور ، نيك نام - لقب چند تن از پادشاهان ساساني
خشايار : قهرمان ، نيرومند - نام پسر داريوش كبير هخامنشي
خورشيد : درخشنده آفتاب - معشوقه جمشيد درداستان جمشيد و خورشيد
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:33 صبح
دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسي طبرستان
دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهاي خداوند
داراب : نام پسر بهمن پادشاه كياني
داريا : دارنده ، ازنامهايي كه در اوستا آمده است
داريوش : نگهبان نيكي - فرزند ويشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشي
دانوش : از اسمهائي كه در كتاب وامق و عذرا آمده است
داور‌:‌ حاكم عادل ، قاضي
دايان : ماما ، نامي كردي
دريا : بحر ، نام فرزند علاالدين عماد شاه
دل آرا : محبوب و معشوق
دل آويز : دلچسب ، دلكش ، آويزه دل
دلارام : مايه آرامش دل / معشوقه بهرام گور
دل انگيز : گوارا ، مطلوب
دلبر : برنده دل ، يار و معشوق
دلبند : عزيز و گرامي
دلربا : رباينده دل ، محبوب
دلشاد : شادمان و خوشحال
دلكش : جذب كننده دل ، دلربا ، دلپذير
دلناز : آنكه قلب و دلش ناز است
دلنواز : مهربان ، مشفق
دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه
دنيا : عالم و گيتي
ديااكو: اولين پادشاه مادها در قرن هفتم پيش از ميلاد
ديانوش : دزد دريائي در داستان وامق و عذرا
ديبا : پارجه ابريشمي رنگي ، روي زيبا
ديبا دخت : دختر زيبا ، دختري همچون پرنيانرابو : نام گلي بهاري - نامي كردي است
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:33 صبح
رابين : مشاور ، متعمد - نامي كردي است
رادبانو : بانوي بخشنده و جوانمرد
رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرويز ساساني
رازبان : راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسي دري
راژانه : رازيانه - نامي كردي براي دختران
راسا : هموارو صاف - نامي كردي
رامتين : آرامش تن - موسيقي دان عهد ساسانيان
رامش : فراغت ، آسودگي ، راحتي ، نام هيربد زردشتي
رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنياگر
رامونا : نگهبان عاقل
راميار : چوپان و گوسفند چران
راميلا : خداي بزرگ ، نامي آشوري است
رامين : معشوقه ويس ، نام يكي از سرداران ايران
راويار : شكارچي - نامي كردي
رژينا : مانند روز - نامي كردي
رخپاك : داراي چهره پاك
رخسار : چهره ، سيما
رخشانه : منسوب به رخش
رخشنده : تابان ، كنايه از خورشيد است
رزميار : رزمنده ، مبارز
رستم : تنومند و قوي اندام ، جهان پهلوان ايراني و قهرمان بزرگ شاهنامه
ركسانا : نوراني ، روشن
روبينا : ياقوت سرخ
رودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه اي در غرب ايران
روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساساني
روشنك : مشعل دار ، همچنين نام دارويي گياهي است
روناك : روشن
رهام : نام پسر گودرز
رهي : راهي شده ، روان ، مسافر
ريبار : رهگذر ، نامي كردي
راسپينا : پائيز ، لغت زند و پازند
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:34 صبح
زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبال
زاد به : بهزاد ، نيك زاده شده
زاد چهر : داراي نژاد پاك و اصيل
زاد فر : زاده روشني
زال : فرزند سپيد موي سام نريمان و پدر رستم قهرمان ملي ايرانيان
زادماسب : برادر شاپور ساساني ، نام يكي از قضات ساساني
زاوا : داماد ، نامي كردي
زردشت : صاحب شتر زرد و زرين ، پيامبر ايران باستان
زرنگار : طلا كوب ، زرين
زري : طلائي ، زربفت
زرين : طلائي رنگ ، منصوب به زر
زرينه : آنچه منسوب به زر است
زمانه : روزگار ، دهر
زونا : گياهي با گل كبود رنگ ، نامي كردي
زيبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونيكو
زيبار : قبيله اي از كردها ، نامي كردي
زيما : زمين ، لغت اوستائي
زينو : زنده ، پابرجا - نامي كرديژاله : شبنم ، قطره
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:34 صبح
ژالان : گلهاي داراي قطره و شبنم - نامي كردي
ژيار : زندگي ، زندگي شهري - نامي كردي
ژينا : زندگي و حيات - نامي كردي
ژيوار : زندگي
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:35 صبح
سارا : صحرا ، كوه و دشت - نامي كردي
سارك : سار كوچك ، پرنده اي سياه رنگ وبزرگتر از گنجشك
سارنگ : نام سازي شبيه به كمانچه
ساره : بامداد ، فردا - نامي كردي
ساسان : سوال كننده ، رئيس معبد آناهيد استخر كه خاندان ساسانيان به او منسوبند
ساغر : پياله شرابخوري ، جام
سام : سيه چرده - جهان پهلوان ايراني وجد رستم
سامان : ترتيب ، نظام ، زندگي
سانا : سهل و آسان
ساناز : كمياب ، نادر، نام گلي است
سانيار : حامي و يار و پشتيبان - نامي كردي
ساويز : خوش اخلاق ، مهربان - نامي كردي
ساهي : آسمان صاف - نامي كردي
ساينا : خانداني از موبدان زردشتي ، سيمرغ
سايه : منطقه تاريك پشت هر جسم ، حمايت
سپنتا : مقدس ، محترپ
سپند : اسفند
سپهر : آسمان ، نام فرزند كيخسرو
سپهرداد : بخشيده اسمان - داماد داريوش هخامنشي
سپيدار : درخت سفيد
سپيد بانو : بانوي سفيد و درخشان
سپيده : سحرگاه ، سپيدي چشم
ستاره : كرات آسماني كه در شب مي درخشند
ستي : دختر ، سيتا
سرافراز : سربلند ، متكبر
سرور : رئيس ، پيشوا
سروش : شنيدن و فرمانبرداري - فرشته مظهر اطاعت
سرور : شادماني ، خوشحالي
سوبا : شناگر ، فردا
سوبار : اسب سوار - لغت زند و پازند
سنبله : يك خوشه گندم
سودابه : دختر زا - سود ده
سوري : سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم
سورن : خانواده اي در دوره اشكانيان كه قدرتمند بودند
سورنا : سردار دلير و خردمند پارتي
سوزان : سوزنده ، ملتهب
سوزه : سبزه ، نامي كردي
سوسن : گلي به رنگهاي سفيد، كبود ، زرد و حنايي
سومار : نام قبيله اي از كردها
سولان : نام گلي است ، نامي كردي
سولماز : زني كه پيرو پژمرده نمي شود
سوگند : شاهد گرفتن خدا يا بزرگي را گويند
سهراب : سرخ روي ، نام پسر رستم كه در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانيان بود
سهره : پرنده اي خوش آواز، با پرهاي سبز و زرد
سهند : كوه آتشفشان قديمي در آذربايجان
سيامك : مجرد - نام پسر كيومرث
سياوش : دارنده اسب سياه ، فرزند كيكاووس كه ناجوانمردانه و بي گناه به قتل رسيد
سيبوبه ‌: مانند سيب ، دانشمند شهير ايراني ، منصف الكتاب
سيما : چهره ، رخ
سيمدخت : دختر نقره اي و سفيد
سينا : مرد دانشمند ، نام پدر شيخ ابوعلي سينا
سيمين : نقره اي ، سفيد ، روشن
سيمين دخت : دختر نقره اي و سفيد

گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:35 صبح

شاپرك : پروانه
شادي : شادماني ، خوشحالي ، شور شادان : شادمان
شادمهر : مهربان ، با محبت
شاران : گردنبند درست شده از بادام - نامي كردي
شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساساني
شاهدخت : دختر شاه ، شاهزاده خانم
شاهرخ : شاه منظر ، كسي كه رخساري همچون شاه دارد
شاهين : پرنده اي شكاري
شاهيندخت : دخت شاهين
شايسته : سزاوار ، لايق
شباهنگ : بلبل ، ستاره كاروان كش
شب بو : نام گلي است كه شب هنگام باز مي شود
شبديز: سيه فام ، سيه چرده ، نام اسب خسروپرويز
شبنم : رطوبتي كه شب هنگام روي گلها مي نشيند
شراره : گرماي سوزان ، عشق فراوان ، نامي كردي
شرمين : شرمسار ، خجل
شروين : يكي از سرداران معاصر شاپورذوالاكتاف ساساني
شكوفه : گل درختان ميوه دار ، شكفته
شكفته : خندان ، بشاش
شمشاد : درختي زينتي و تقريبا هميشه سبزكه دستمايه بسياري از شاعران است
شمين : خوشبو، خوش عطر
شوان : شبان ، چوپان - نامي كردي
شميلا : از نامهاي ارمني ايراني به معني بانوي بزرگوار
شورانگيز : فتنه انگيز ،‌ ايجاد كننده شور و شوق
شوري : خوش قيافه ، قد بلند- نامي كردي
شهاب : شعله آتش ، سنگ آسماني ، ستاره دنباله دار
شهبار : درخورشاه ، لايق شاه
شهباز : باز سفيد رنگ ، شاه باز
شهبال : پر بزرگ پرندگان
شهپر: پرشاهانه
شهداد : داده و بخشيده شاه
شهرآرا: آنكه به زيبايي مايه آرايش شهراست ، آرايش دهنده شهر
شهرام : رام و مطيع شاه
شهربانو : بانوي شهر ، ملكه
شهرزاد : شهرزاده ، بومي - نقال قصه هاي هزار و يك شب
شهرناز : خواهر جمشيد و همسر ضحاك ماردوش
شهرنوش : شيريني شهر
شهره : مشهور و نامي
شهريار : پادشاه ، يارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب
شهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاه
شهلا : زن سيه چشم
شهنواز : نوازش شده شاه
شهين : منسوب به شاه
شيبا : نسيم شبانه - نامي كردي
شيدا : آشفته و عاشق
شيده : ‌خورشيد ، درخشان
شيردل : پهلوان و دلاور
شيرزاد : شير بچه ، همچون شير
شيرنگ : به رنگ شير ، مانند شير
شيرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فريدون
شيرين دخت : دختر شيرين
شيما : دخترانه ، نامي كردي
شينا : قدرتمند ، توانا - نامي كردي
شيرين : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرويز
شيوا : شيرين بيان ، خوش زطوس : فرزند نوذر پهلوان ايراني شاهنامه

گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:35 صبح
طوطي : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخي زنان در فارسي دري است .
طهماسب : داراي اسب قوي - نام پسر منوچهر
طهمورث : روباه تيزرو و قوي ، پادشاه پيشداديان و پدر جمشيد

بهار پست ها : 1887عضویت:1387/11/19
1389/7/25 - 12:36 صبح
ممنون
زندگي حكمت اوست چند برگي را تو ورق خواهي زد مابقي را قسمت
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:36 صبح
غوغا : آشوب ، هياهو
غنچه : گل نشكفته ، كنايه از دهان معشوق

فتانه : از نامهاي كردي براي دختران
فدا : قرباني ، نامي كردي
فراز : بلندي و شكوه
فرامرز : شكوه مرزداري - نام پسر رستم دستان
فرانك : سياه گوش ، نام مادر فريدون ، نام همسر بهرام گور ساساني
فراهان : محل شكوه و جلال
فربد : مناعت ، بزرگي
فربغ : شكوه خداوند
فرجاد : دانشمند و فاضل
فرخ : تابان و زيبا - نام يكي از اميران سيستان در عهد سلجوقيان
فرخ پي : نيك پي و نيك قدم
فرخ داد : مبارك آفريده شده
فرخ رو : داراي صورت زيبا
فرخ زاد : مبارك زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانيان است
فرخ لقا : دراي چهره زيبا ، خوشگل
فرخ مهر : زيبا چون خورشيد
فرداد : داده شكوه وزيبائي
فرديس : بهشت ، بوستان
فرين : يگانه ، شكوه دين ، مخفف فروردين ماه اول بهار
فرزاد : زاده فرو شكوه
فرزام : شايسته و لايق - نامي كردي
فرزان : عاقل ، حكيم ، دانشمند
فرزانه : دانشمند ، عاقل و عالم
فرزين : عالم ، وزير دربار
فرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحال
فرشته : فرستاده الهي و آسماني
فرشيد : درخشانتر ، نام برادر پيران ويسه
فرمان : دستور ، حكم
فرناز : داري ناز فراوان
فرنگيس ( فري گيس ) : نام دختر افراسياب و همسر دوم سياوش
فرنود : دليل و برهان
فرنوش : شكوه ، نام پادشاه باستاني ماد
فرنيا : نامي براي پسران
فروتن : افتاده حال ، متواضع
فرود : پائين - نام پسر سياوش ، نام پسر كيخسرو نام پسر خسرو پرويزو شيرين
فروز : روشنائي ، روشني
فروزان : تابان ، درخشان
فروزش : روشني ، تابناك
فروزنده : درخشان ، درخشنده
فروغ : روشنائي ، تابش
فرهاد : عاشق افسانه اي شيرين
فرهنگ : شكوه ، ادب ، تربيت
فرهود : صداقت و راستي در دين
فربار : همراه خوب و شايسته
فريبا : زيبا و فريبنده
فريد : بي همتا، نامي كردي
فريدخت : دختر بي همت
فريدون : داراي شكوهي اينچنين ، پادشاه پيشداري كه بر ضحاك ماردوش غلبه كرد
فريمان : فر و شكوه ايمان
فريناز : عشوه گر ، پريناز
فرينوش : شكوه شيرين
فريوش : زنگ ، همان پريوش هم هست
فيروز : پيروز و مظفر
فيروزه : سنگي گرانبها با رنگ فيروزه ايقابوس : معرب كاووس است
قباد : سرور گرامي ، شاه محبوب ، پدر كيكاوس از پادشاهان كياني
قدسي : بهشتي ، روحاني
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:36 صبح
كابان : كدبانو ، نامي كردي براي دختران
كابوك : كبوتر ، نامي كردي براي دختران
كارا : فعال و كوشا
كارو : از نامهاي ارمني ايراني به معني نويد دهنده
كاراكو : نام يكي از سرداران ماد
كامبخت : كسي كه بخت به كام اوست
كامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخش
كامبيز : صورت فرانسوي (( كمبوجيه )) پسر كورش است
كامجو : كامجوينده
كامدين : يكي از دانايان دين زردشت
كامران : سعادتمند و خوشبخت
كامراوا : به مقصود و مراد رسيدن
كامك : آرزو و خواهش كوچك
كامنوش : كامروا ، خوشبخت
كاميار : كامروا و پيروز
كانيار : معدن شانس ، نامي كردي
كاووس : پادشاه توانا - از پادشاهان كياني و پسر كيقباد
كاوه : آهنگر معروف ايران باستان كه عليه ضحاك قيام كرد
كتايون : جهان بانو ، دختر قيصر روم و مادر اسفنديار
كرشمه : ناز و غمزه
كسري : معرب خسرو است
كلاله : موي پيچيده ، دختري با موهاي مجعد
كمبوجيه : نام پسر كورش كمبوجيه است
كوشا : كوشنده ، ساعي
كهبد : خداوند كوه ، عابد
كهرام : رام شده كوه نام برادر و سردار افراسياب
كهزاد : زاده كوه ، كسي كه در كوه زائيده شده است
كيارش : شهريار بزرگ
كيان : پادشاه ، اميران
كيانا : فرستاده ، نامي كردي
كيانچهر : داراي چهره پادشاهان
كياندخت : شاهدخت ، دختر شاه
كيانوش : بسيار شيرين ، نام يكي از دو برادر فريدون در شاهنامه
كياوش : بزرگوار - نام پدر كيقباد
كيخسرو : پادشاه نيكنام ، نام پسر سياوش و سومين پادشاه كيانيان
كيقباد : پادشاه محبوب - پدر كيكاوس و سر سلسله كيانيان
كيكاووس : سياه چرده ، سبزه ، نام پسر كيقباد و پدر كياوش
كيوان : سياره زحل و دومين سياره منظومه شمسي پس از مشتري است .
كيوان دخت : دختر سياره كيوان
كيومرث : نخستين انسان ، و به گفته شاهنامه نخستين پادشاه
كيهان : جهان و گيتي
كياندخت : دختر گيتي
كيهانه : جهان كوچكگرد آفريد : پهلوان زاده شده
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:37 صبح
گردان : پهلوانان ، يلان
گرشا : به ر وايت شاهنامه همان كيومرث اولين پادشاه است
گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ايراني و جد رستم
گرشين : شعله آبي ، نامي كردي براي دختران
گرگين : منسوب به گرگ ، پسر ميلاد از پهلوانان زمان كيخسرو
گزل : زيبا ، نامي تركمني است
گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داريوش هخامنشي
گشسب : دارنده اسب نر
گشسب بانو : دختر رستم و زن گيو
گل : گياهان رنگي كوچك كه دستمايه شاعرانند
گل آذين : حالت قرار گرفتن گلها روي شاخه ها
گل آرا‌ :‌ آراينده گل
گلاره : تخم چشم ، نامي كردي
گل افروز : فروزنده گل
گلاله : دسته گل
گل اندام : آنكه اندامش مانند گل است
گلاويز : گياهي براي زينت گل
گلباد : داري بوي گل
گلبار : پرگل ، گل افشان
گلبام : گلبانگ
گلبان : نگهدارنده گل
گلبانو : بانوي چون گل
گلبرگ : هر يك از برگهاي يك گل ، مثل برگ گل
گلبو : معطر ، خوشبو
گلبهار : مثل گل بهاري
گلبيز : گل افشان
گلپاره : تكه گل ، پاره اي از گل
گلپر : برگ گل ، پر گل
گلپري : پري همچون گل
گلپوش : پرازگل ، پوشيده از گل
گل پونه : كسي كه چهره اش به لطافت گل است
گلچين : باغبان ، عاشق گل ، كسي كه گل مي چيند .
گلدخت : دختر گل
گلديس : به رنگ گل ، مانند گل
گلربا : رباينده گل
گلرخ : بسيار زيبا همچون گل
گلرنگ : به رنگ گل ، شرابي رنگ
گلرو : زيبا و سرخ رو
گلشن : گلزار و گلستان
گلريز : ريزنده گل
گلزاد : زائيده گل
گلزار : گلستان ، جاي پرگل
گلسا : مثل گل
گلشيد : درخشان چون گل
گلنار : گل انار ، شكوفه انار
گلناز : كسي كه ناز و غمزه اش مثل گل است
گلنسا : گل بانو ، خانم گل
گلنواز : نوازش شده گل
گلنوش : شيرين مثل گل
گلي : مانند گل ، قرمز رنگ
گودرز : از پهلوانان عهد كاوس وكيخسرو و يكي از پادشاهان معروف اشكاني
گوماتو : انقلابي زمان مادها كه براي براندازي مادها و هخامنشيان قيام كرد
گهر چهر : آنكه چهره اش همچون گوهر است
گوهر ناز : كسي كه همچون گوهر نازش گرانبهاست
گيتي : دنيا ، جهان ، عالم
گيسو : موي بلند زنان
گيلدا : طلا
گل ياسي پست ها : 472عضویت:1388/12/18
1389/7/25 - 12:38 صبح
گيو : پهلوان نامي شاهنامه و پدر بيژنلادن : گلي به رنگهاي زرد و نارنجي
لاله : گلي كه رنگهاي گوناگون دارد و معروفترين آن لاله سرخ و صحرائي است
لاله رخ : كسي كه روي همچون لاله دارد
لاله دخت : دختر لاله
لبخند : تبسم
لقاء : چهره ، سيما
لومانا : نام محلي در كردستان ، نامي كردي براي دختران
لهراسب : داراي اسب تندرو ، از پادشاهاي كياني و پدر گشتاسب

مارال : آهو ، نامي تركي
ماري : كبك ماده ، نامي كردي
مازيار : اورا مزدايار - پسر قارون فرمانرواي طبرستان
ماكان : نام پسر يكي از سران ديالمه
مامك : مادر كوچك و مهربان
مانا : نام خداوند بزرگ و نام يكي از دولتهاي ماد ، نامي كردي
ماندانا : دختر آژدهاك و مادر كورش هخامنشي
مانوش : كوهي كه منوچهردربالاي آن متولد شده است
ماني : پيامبر ايراني در زمان شاپور ساساني
مانيا : خسته شده ، نامي كردي
ماهان : منسوب به ماه
ماهاندخت : دختر ماهان
ماه برزين : يكي از بزرگان دولت ساسانيان
ماه جهان : زيباي جهان
ماهچهر : زيبا رو ، قشنگ
ماهدخت : دختر ماه
ماهور : تابناك - نامي كردي
ماهرخ : آنكه صورتي چون ماه زيبا دارد
ماهزاد : زاده ماه
مردآويز: جنگنده و دلاور
مرداس : مرد آسماني - نام پدر ضحاك كه مرد نيكي بود و بدست پسرش كشته شد
مرزبان : مرزدار - مرزبان بن رستم نويسنده كتاب مرزبان نامه
مرمر : ازسنگهاي آهكي كه صيقلي و جلا پذير است ، سنگ مرمر
مزدك : خردمند كوچك - مردي كه در زمان ساسانيان ادعاي پيغمبري كرد اما كشته شد
مژده : نويد ، بشارت
مژگان : مژه ها
مستان : شادان ، شادمان
مستانه : خوشحال ، مانند مست
مشكاندخت : دختر خوشبو
مشكناز : مشك ناز دار
مشكين دخت : دختر مشك آلود و معطر
منيژه : پاك و سفيد روي - نام دختر افراسياب
منوچهر : كسي كه چهره بهشتي دارد - از پادشاهان پيشدادي
مهبانو : بانوي بزرگ ، بانوي همچون ماه
مهبد : يكي از وزيران انوشيروان ساساني
مه داد : از فرماندهان نظامي پارسيان ويكي از نامهاي دوران هخامنشي
مهتاب : ماه تابان ، ماه تابناك
مهديس : ماهرو ، زيبا ، خوشگل
مه جبين : انكه پيشانيش مانند ماه درخشان است
مه دخت : ماه دخت ، دختر ماه
مهر آذر : يكي از موبدان پارس در زمان انوشيروان - خورشيد آذر
مهر آرا : آرايش دهنده مهر
مهر آسا : همچون خورشيد زيبا روي
مهر آفاق : خورشيد افقها
مهر افرين : عشق آفرين ، آفريننده عشق
مهرآب : كسي كه فروغ خورشيد دارد - نام جد مادري رستم
مهرداد : بخشنده ماه
مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت
مهرام : رام شده ماه
مهران : منسوب به مهر است و يكي از خاندانهاي عصر ساساني
مهراندخت : دختر مهر و محبت
مهرانديش : داراي انديشه با مهر و محبت
مهرانفر : شكوه
مهرانگيز : ايجاد كننده مهر و محبت و عشق مهرپويا : پوينده مهر
مهرداد : داده خورشيد- خورشيد عدالت - نام چند تن از پادشاهان اشكاني - خزانه دار بزرگ كوروش بزرگ
مهر دخت : دختر آفتاب
مهرزاده ‌: زاده خورشيد ، زيبا روي
مهرناز : ناز خورشيد
مهرنوش : خورشيد جاويدان - يكي از پسران اسفنديار كه بدست فرامرز كشته شد
مهرنكار : آرايش دهنده خورشيد ، مهر آرا- نام يزدگرد
مهرنيا : ازنژاد مهر
مهروز : آنكه روزي چون خورشيد دارد
مهري : منسوب به مهر ، منسوب به خورشيد
مهريار : دوست خورشيد
مهسا : مانند ماه زيبا روي
مهستي : ماه هستي ، ماه روزگار ، گرانبهاترين
مه سيما: آنكه صورتي چون ماه دارد
مهشاد : ماه شادمان
مهشيد : پرتوماه
مهنام : آنكه نامش چون ماه است
مهناز : نازماه
مهنوش : ماه هميشگي
مهوش :‌ مانند ماه
مهيار : يار ماه ، نام پسر داريوش سوم هخامنشي
مهين : ماه زيبا رو
مهين دخت : دختر بزرگ
ميترا : دوستي و محبت و مهر
ميخك : گلي زيبا به رنگهاي قرمز، سفيد ، صورتي وزرد
مينا : گلي كوچك و زينتي ، گردنبند
مينا دخت : دختر مينا
مينو : بهشت ، جنت
مينودخت : دختر بهشت ، دختر پاك
مينو فر : داراي شكوه بهشتينادر : كمياب ، بي همتا - نادر شاه افشار سر سلسله افشاريه درايران
ناز آفرين : معشوقي كه ناز فراوان مي كند
نازبانو : بانوي ناز دار
نازپرور : پرورش يافته در ناز
نازچهر : كشي كه چهره ناز دارد
نازفر : داراي شكوه
نازلي : پرناز و غمزه - نامي تركي براي دختران
نازي : با ناز ، اهل ناز
نازيدخت : دختر ناز
نامور : مشهور ، ارزنده
ناهيد : پاك و بي آلايش - نام مادر اسفنديار
ندا : آواز ، بانگ ، فرياد
نرسي : فرشته وحي در اوستا - نام پسر شاپور نوه اردشير بابكان
نرگس : گلي خوشبو و زيبا
نرمك : زيبا و لطيف - نامي كردي براي دختران
نرمين : لطيف و ملايم
نريمان : پهلوان ، دلير - نام پدر سام
نسترن : گلي سفيد و زيبا از گونه هاي نرگس
نسرين : گلي سفيد و پر برگ
نسرين دخت : دختر نسرين
نسرين نوش : نام همسر بهرام گور
نكيسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرويز ساساني
نگار: نقش ، بت ، صنم
نگاره : شكل داراي نقش و نگار
نگارين : نقاشي شده
نگين : گوهر قيمتي
نوا : ناله ، آواز
نوش ( انوش ) : زندگي جاويد
نوش آذر : آتش جاويدان - از آتشكده هاي عصر ساساني
نوش آور : چيزي كه زندگي و حيات مي آورد
نوشا : نوشنده ، آشامنده
نوش آفرين : افريننده شادي و شيريني
نوشدخت : دختر شاد
نوشروان ( انوشيروان ) : جاويدان ،‌ اولين خسرو ساساني
نوشفر : شكوه جاويد
نوشناز : داراي ناز و اداي شيرين
نوشين : گوارا و شيرين
نويد : مژده و بشارت
نوين : تازه ، جديد
نوين دخت : دختر تازه به دنيا آمده
نيش ا : خال و نشانه - نامي كردي براي دختران
نيك بين : خوش بين
نيك پي : پاك نژاد
نيك چهر : خوشگل و زيبا
نيك خواه : شخص خير خواه و خيرانديش
نيكداد : بخشنده نيكي
نيكدخت : دختر پاك و نيكو
نيكدل : دل پاك
نيكزاد : زاده نيكي و پاكي
نيلوفر : گل پيچك و زينتي به رنگهاي سفيد و سرخ وآبي
نيما : لقب علي اسفندياري پدرشعر نو درايران ، نيما يوشيجوامق : دوست دارنده ، عاشق - عاشق عذرا
1   2  
اظهار نظر

پر کردن فیلدها یی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.
*متن: